Prace licencjackie mają ściśle i określoną przez władze uczelni konstrukcję techniczną

Strona tytułowa ze wskazaniem jednostki administracyjnej danej uczelni, oświadczenie o samodzielnym napisaniu dzieła, spis treści, wstęp, kilka rozdziałów i ewentualnie podrozdziałów, zakończenie, spis tabel, map, ilustracji, diagramów, wykresów i bibliografia - prace licencjackie mają określone wymagania techniczne, o których studenci powinni zostać poinformowani przed przystąpieniem do badań.

Zawartość wstępu też jest określona. Zwykle promotor podaje ją na pierwszych seminariach lub przedstawia w formie konspektu, wypunktowania. Studenci dowiadują się, że we wprowadzeniu muszą umotywować wybór tematu, napisać o wykorzystanych źródłach (ogólnie), zastosowanych metodach badawczych (kompleksowej, decyzyjnej, statystycznej, analizie instytucjonalno-prawnej, historycznej, behawioralnej, symulacyjnej i ekstrapolacyjnej).

Podaje się też zakres historyczny poruszanego zagadnienia, przedstawia hipotezy odnoszące się do stawianych problemów. Przedmowa jest tłem, wprowadzeniem do rozważań zawartych w zasadniczej części rozprawy. Zwykle prace licencjackie mają wstęp nie dłuższy niż trzy strony.

Prace licencjackie liczą zwykle kilkadziesiąt stron. Wybitne dzieła mają oczywiście większą objętość. Najczęściej jednak studenci zarysowują jedynie problem, który dogłębnie analizują w pracach magisterskich podczas studiów II stopnia (uzupełniających).